مقاله ها

مزایای استفاده از دندانهای مونوپلن صفر درجه و روشهای چیدن آنها

آناتومی دندانهای مصنوعی بیش ار آنکه برای بیمار مهم باشد برای دندانپزشک اهمیت دارد .در طول زمان سه نظریه اکلوژن ایجاد شده است که اغلب انتخاب میشوند .این سه نظریه اکلوژن عبارتند از :

1 ) اکلوژن بالانس شده دو طرفه

2 ) اکلوژن مونوپلن یا غیر آناتومیک

3 ) اکلوژن لینگوالیزه

مولدهای آناتومیک معمولا برای اکلوژن بالانس شده دو طرفه و دندانهای غیر آناتومیک یا بدون کاسپ عموما برای اکلوژن مونوپلن استفاده میشوند . با این حال ، با استفاده از قوسهای جبرانی و رمپ ، می توان از دندانهای غیر آناتومیک به منظور ایجاد اکلوژن بالانس شده دو طرفه استفاده کرد .

می توان اکلوژن لینگوالیزه را با ترکیبی از مولدهای آناتومیک برای فک بالا و غیر آناتومیک برای فک پائین ، ایجاد کرد .

FIG_01

از مزایای دندانهای مونوپلن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1 ) سادگی رکوردگیری

2 ) استفاده از ساده ترین آرتیکولاتورها

3 ) چیدن سریع دندانها

4 ) دامنه وسیعی برای دندانهای خلفی امکان پذیر است

5 ) هیچ استرس طرفی روی مخاط با پارافانکشن اعمال نمی شود

6 ) در بیمارانی که بستن آنها فاقد هماهنگی است راحتتر است

روش چیدن دندانهای غیر آناتومیک در آرتیکولاسیون مونوپلن

در این روش یک آرتیکولاتور ساده با کندیلهای صفر درجه استفاده میشود . دندانهای قدامی با حداقل اوربایت و بیشترین اورجت قابل قبول از نظر زیبایی ، چیده می شوند . تمام دندانهای فک پائین در یک صفحه مسطح ، بر اساس نشانه های آناتومیکی ایده آل ، یعنی گوشه دهان به رترومولرپد چیده میشوند . دندانهای بالا مختصرا در ارتفاع بلندتری در موم گرم شده ، چیده شده و آرتیکولاتور بسته میشود و زوایای دندانی با نوک اسپاتول تنظیم میگردند ، به طوریکه دندانهای بالا در مقابل سطح مسطح دندانهای پائین فشرده شوند .به علت فقدان کاسپ در دندانها رابطه قدامی خلفی در دندانهای بالا و پائین ضروری نیست . هر گونه ترکیبی از پره مولرها یا مولرها را میتوان برای پر کردن فاصله در دسترس ، استفاده کرد . حد خلفی این دندانها نیز نقطه ای است که ریج مندیبل شروع به قوس برداشتن به بالا ، به سمت رترومولرپد میکند . اگر لبخند بیمار وسیع نباشد ، این روش چیدن ساده میتواند یک لبخند قابل قبول ایجاد کند ، زیرا مسطح بودن دندانها دیده نخواهد شد .

AGF00008AGF00004

چیدن دندانهای غیر آناتومیک با یک رمپ بالانس کننده

وقتی چیدن ساده دندانها مطلوب بوده و در عین حال ، زیبایی قدامی را نمیتوان با یک حداقل اوربایت ایجاد کرد ، ثبات دنچر در حرکات خارج مرکزی را میتوان با یک رمپ خلفی در سمت بالانس بهبود بخشید . دندانها را در یک صفحه مسطح چیده یک پره مولریا مولر بالا را حذف کرده و مولرهای دوم پائین را به گونه ای کج کنید که شیب آن با اورلپ دندانهای قدامی ، هماهنگی داشته باشد . در حرکات فانکشنال ، این رمپ بالانس کننده ، در تماسهای برنده سمت کارگر ، به بیمار کمک خواهد کرد .

G001

چیدن دندانهای غیر آناتومیک در آرتیکولاسیون بالانس شده

این چیدمان اکلوزالی ، ظاهر طبیعی تری را برای لبخند ایجاد میکند . دندانهای قدامی اوربایت و اورجت مختصر ، اما مشخصی دارند و صفحه اکلوژن خلفی به جای یک ظاهر مصنوعی مسطح ، قوسهای مختصری دارد . انعطاف پذیری دندانهای غیر آناتومیک در چیدن قدامی خلفی یک مزیت میباشد . جفت شدن دقیق نوک کاسپها و مارژینال ریجهای اینترپروگزیمالی ، ضروری نیست . دندانها را میتوان بدون نیاز به فاصله دار چیدن که گاهی برای دندانهای کاسپ دار لازم است چید و همچنین چیدمانهای مختلفی را میتوان برای دندانهای قدامی اعمال کرد .

بعد از چیدن 12 دندان قدامی، دندانهای خلفی مندیبل تا نیمه رترومولرپد وبا رعایت قوس جبرانی قدامی - خلفی (قوس اسپی) ومیانی - طرفی ( قوس ویلسون ) ، در صفحه اکلوزال چیده میشوند . تماسهای غیر کارگر در حرکات خارج مرکزی ، به گونه ای ایجاد میشوند که بیس های دنچر موقعیت خود را حفظ کرده و نقش مخاط برای جبران  تماسهای خارج مرکزی در دندانهای مسطح ، به حداقل میرسد . 

گردآوری شده توسط:خانم دکتر سریر مهربان

Picture 092Picture 092 

 

Go Top