مقاله ها

مونو پلن

 

توضیح: دندانهای ساخته شده حاضر از انواع دندانهای غیر آناتومیکی با شیب کاسپی صفر درجه است (منو پلین ) که ظاهری شبیه به دندانهای ساییده شده در اثر مرور زمان در ناحیه پرمولرها ومولرها به بیمار می دهد. صاف بودن کالپ های طراحی شده در نوع دندانها به بیماران توانایی جابجایی راحت و بدون فراحمت فک پایین را در حرکت های پیشگیرایی و طرفی خواهد داد.

موارد کاربرد: این گونه دندانها با طراحی یاد شده بیشترین  قابلیت استفاده را در پروتزهای کامل دارند به نحوی که به دلایل مختلف بیمار قادر به استفاده از دندانهای آناتومیکی نباشد.

مواردی که می توان از این نوع دندانهای با شیب صفر درجه استفاده نمود بیماران دارای رنج صاف یا لثه های تحلیل رفته شدید، بیماران دارای رابطه فکی کلاس یا پیشگیرایی شدید فک پایین نسبت به فک بالا، بیماران دارای رابطه مرکزی نامشخص به دلیل وجود نقصی در مفصل گیجگاهی ویا عملکرد عضلات جونده وغیره وهمچنین در مواردی که می بایست دندانها به روش لینگوالایز چیده شوند که در این صورت برای فک پایین می توان از دندانهای غیر آنامیکی حاضر استفاده نمود.

کاربرد در اکلوژن های مختلف: این نوع دندانها را در کلوژن های تعریف شده می توان به کار برد:

1-اکلوژن صفحه ای یا خطی (Linear occlusion)

2-اکلوژن بالانس شده دو طرفه(Bilareval Balanced occ.)

3-لینگوالایز(Lingualized occlusion)

 

 

دندانهای باشیب صفر درجه می توانند در هرسه صفحه مورد فوق چیده شوند.بعنوان مثال ممکن است در اکلوژن با صفحه صاف مانند .Linear occ بکار روند . همچنین به خاطر وجود کالپ های صفر درجه می توانند در اکلوژن لینگوالایز در برابر دندانهای آناتومیکی یا نیمه آناتومیکی خلفی بالا استفاده شوند . آناتومیکی نظیر دندانهای 33 درجه ویا نیمه آناتومیکی مانند دندانهای دندانهای 10 درجه .

لازم به ذکر است که این نوع دندانها به گونه ای طراحی شده اند که اگر در هنگام چیدن دندانهای خلفی بالا سطوح لینگوالی را با استفاده از یک خط کش در یک خط مستقیم قرار دهیم،بطور اتوماتیک زاویه بوجود آمده در سطح باکال دندانها از کانین تا انتهای دندان مولر دوم کمک مناسبی به ایجاد زیبایی ظاهری در نمای باکالی وهمچنین افزایش کارایی در جویدن غذا می نماید.(شکل 3و4).

چیدن دندانهای خلفی صفردرجه(مونوپلن)در اکلوژن صفحه ای((Linear occlusion:در حالتی که شیب یا زاویه کندیلی 30 درجه وشیب شناسایی صفردرجه وزاویۀ مثبت (زاویه طرفی) بین 12 تا 15 درجه تنظیم شده است:

1-دندانهای خلفی بالا را به ترتیبی روی صفحه آکلوژن قرار می دهیم که محور طولی آنها کاملاً عمود باشد (شکل 1).

در ضمن کالپ های لینگوال و باکال همۀ دندانها با صفحه آکلوژن تماس خواهند داشت .(شکل 1 و2).

2-سطوح لینگوالی هر 4 دندان خلفی بالایست در یک راستا قرار گیرند(شکل 3و4)

3-دندانهای خلفی سمت دیگر در فک بالا نیز با همین شرایط چیده می شوند.

4-سپس دندانهای فک پایین پس از چیده شدن در مقابل دندانهای فک بالا قرار می گیرند.در این حالت می بایست تقریباً 5/1 میلی متر دندانهای فک بالا نسبت به پایین اورجت (بیرون زدگی ) داشته باشند (شکل 5) .این مسذله جهت جلوگیری از گاز گرفتن گونه نقش اساسی دارد.

در این نوع اکلوژن بطور کلی دندانهای خلفی بطور نرمال در سمت بالانس هیچگونه تماس ندارند . همچنین به خاطر صاف بودن شیب کالپ ها ممکن است دندانها به هم نوک به نوک چیده شوند.(end- to – end) (همانند شکل 6)

چیدن دندانهای خلفی صفر درجه اکلوژن بالانس شده دو طرفه :

1-ابتدا دندانهای پرمولر به نحوی چیده می شوند که محور طولی آنها عمود بر صفحه اکلوژن بوده و کالپ های لینگوال هردو پرمولر با صفحه تماس داشته باشند در این حالت موقعیت کالپ های باکال این 2 دندان تقریباً 2/1 میلی متر بالاتر از صفحه قرار می گیرند. (شکل 16و17)

2-مولر اول ودوم در حالی چیده می شوند که محور طولی آنها کمی به طرف فریال تمایل نشان می دهند.قاصله پیدا می کنند.در این حالت کالپ دیستو باکال باید تقریباً همین میزان بالاتر از صفحه قرار گیرد.(شکل 16 و17)

3-کالپ فریولینگوال مولر اول با صفحه تماس دارد و کالپ فریو باکال تقریباً 2/1 نیلی از صفحه فاصله پیدا می کند. در این حالت کالپ دیستوباکال باید تقریباً همین میزان بالاتر از صفحه قرار گیرد. (شکل 16 و17)

4-مولر دوم نیز همان زوایای مولر اول را دارد با سطحی بالاتر از صفحه نسبت به قبل کالپ فریولینگوال مولر دوم بایستی یک میلی متر بالاتر از صفحه قرار گیرد. در این حالت فریوباکال ودستیولینگوال تقریباً 2 میلی متر بالاتر چیده می شوند.

5-همین شرایط برای چیدن دندانهای سمت دیگر فک بالا نیز وجود دارد.

6-در این روش چیدن همانن قبل شیب کنیلی روی 30 درجه وشیب قدامی (ثنایایی) روی صفر درجه تنظیم می شود.

تنظیمات دیگر بر اساس شرایط موجود تغییر می کند.

نکته بسیار مهم در بکارگیری دندانهای خلفی صفر درجه (مونوپلن)آلنت که پیشنهاد می شود کانین ها را به جای آنکه به حال خود رها کنیم ،با تراش مختصری از نوک آنها ظاهری شبیه دندانهای ساییده شده به آنها بدهیم.این وضعیت هم کمکی است به ایجاد ظاهری طبیعی تر در این ناحیه بخصوص فضای بین کانین وپرمولر اول و هم تعدیل در منطقه تماس کائین با دندانهای مقابل.

در نهایت برای اطمینان از رسیدن به حداکثر تماس آلکوژنی بین دندانهای خلفی ، برهم آیی دندانها را با همان حساسیت اند از نمای لینگوالی نیز بررسی می کنیم.

                                                                                                                 گرد آوری : جناب آقای بیژن رشوند

                                               

Go Top